Vilom Shabd in Hindi

Vilom Shabd in Hindi – विलोम शब्द किसे कहते हैं?

हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस आर्टिकल में विलोम शब्द की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण ( hindi vilom shabd) के बारे में पढ़ेंगे | यह हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हर एक विद्यार्थी को जानना जरूरी है |

Vilom Shabd in Hindi

विलोम शब्द की परिभाषा: एक़-दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम कहलाते है।


विस्तार में : जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते है। जैसे- अपेक्षा- नगद, आय- व्यय, आजादी-गुलाम, नवीन- प्राचीन शब्द एक दूसरे के उलटे अर्थ वाले शब्द है। अतः इन्हें ‘विलोम शब्द’ कहते हैं।

अत: विलोम का अर्थ है- उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाल़ा।
विलोम शब्द अपने सामनेवाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं।

विलोम शब्दों के उदाहरण विस्तार में:

(अ, आ)

शब्दविलोमशब्दविलोम
अमृतविषअथइति
अन्धकारप्रकाशअल्पायुदीर्घायु
अनुरागविरागआदिअंत
आगामीगतआग्रहदुराग्रह
अनुजअग्रजआकर्षणविकर्षण
अधिकन्यूनआदानप्रदान
आलस्यस्फूर्तिअर्थअनर्थ
अपेक्षानगदअतिवृष्टिअनावृष्टि
आदर्शयथार्थआयव्यय
आहारनिराहारआविर्भावतिरोभाव
आमिषनिरामिषअभिज्ञअनभिज्ञ
आजादीगुलामीअनुकूलप्रतिकूल
आर्द्रशुष्कअल्पअधिक
अनिवार्यवैकल्पिकअमृतविष
अगमसुगमअभिमाननम्रता
आकाशपातालआशानिराशा
अनुग्रहविग्रहअपमानसम्मान
आश्रितनिराश्रितअनुजअग्रज
अरुचिरुचिआदिअंत
आदानप्रदानआरंभअंत
आयव्ययअर्वाचीनप्राचीन
अवनतिउन्नतिआदरअनादर
आयातनिर्यातअनुपस्थितउपस्थित
आलस्यस्फूर्तिअतिवृष्टिअनावृष्टि
आस्तिकनास्तिकआलस्यस्फूर्ति
आदर्शयथार्थअच्छासाफ
अच्छासुन्दरअजीबअनोखा
अक्सरकभी कभारअनुमति देनामना करना
अमावस्यापूर्णिमाअस्तउदय
अनुलोमप्रतिलोमअनुरक्तिविरक्ति
अमरमर्त्यअग़्निजल
अल्पसंख्यकबहुसंख्यकआधुनिकबहुसंख्यक
आधुनिकप्राचीनआगामीविगत
आचारअनाचारआत्मापपरमात्मा
आदानप्रदानआयातनिर्यात
आकाशपातालआग्रहअनाग्रह
आकीर्णविकीर्णआधारआधेय
आसक्तअनासक्तआभ्यन्तरबाह्म
अतिथिआतिथेयआदत्तप्रदत्त
आनाजानाआहानविसर्जन
अदोषसदोषअनाथसनाथ
अनुरक्तिविरक्तिअरागसुराग
अस्वस्थस्वस्थअगलापिछला
अवनिअम्बरअनाहूतआहूत
अतुकान्ततुकान्तअत्यधिकअत्यल्प
अधःउपरिअधुनातनपुरातन
अनुग्रहविग्रहअर्पितगृहीत
अर्जनवर्जनअपेक्षाउपेक्षा
अधमउत्तमअंगीकारअस्वीकार
अज्ञविज्ञअघअनघ
अकालसुकालअर्थीप्रत्यर्थी
अनैक्यऐक्यअंतअनंत
अचरचरअर्वाचीनप्राचीन
आवश्यकअनावश्यकआधुनिकप्राचीन
आदिअनादिआगतअनागत
आश्रितनिराश्रितआरोहअवरोह
आवृतअनावृतआस्थाअनास्था
आकुंचनप्रसारणअवरप्रवर
अकामसुकामअन्तरंगबहिरंग
अर्पणग्रहणअवनतिउन्नति
अतिअल्पअनेकताएकता
अनित्यनित्यअतलवितल
अधिकारीअनाधिकारीअंतर्मुखीवहिर्मुखी
अश्रुहासअभिज्ञअनभिज्ञ
अग्रपश्चअपमानसम्मान
अथइतिअन्तर्द्वन्द्वबहिर्द्वन्द्ध
अपनापरायाअनेकएक
अवनतउन्न्तअजेयजेय
अदेयदेयआशानिराशा
आग्रहीदुराग्रहीआतुरअनातुर
आकर्षणविकर्षणआधारनिराधार
आच्छादितअनाच्छादितआभ्यन्तरबाह्रय
आगमलोपआगामीविगत
आदिष्टनिषिद्धआलोकअंधकार

(इ, ई)

शब्दविलोमशब्दविलोम
इच्छाअनिच्छाइष्टअनिष्ट
ईदमुहर्रमईश्वरजीव
इच्छितअनिच्छितइहलोकपरलोक
इतिअथइसकाउसका
ईषतअलमइकट्ठाअलग
ईशअनीश

विलोम शब्द 2000:

(उ, ऊ,)

शब्दविलोमशब्दविलोम
उदात्तअनुदात्तउधारनकद
उन्नतिअवनतिउदघाटनसमापन
उन्मीलननिमीलनउत्तरायणदक्षिणायन
उर्ध्वनिम्नउऋणऋण
उन्मुखविमुखउद्यमनिरुद्यम
उपस्थितअनुपस्थितउर्ध्वअधो
ऊपरनीचेउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उपचारअपचारउपमेयअनुपमेय
उपमाअनुपमाउपायनिरुपाय
उपयोगदुरूपयोगउत्तमअधम
उग्रसौम्यउपसर्गप्रत्यय
उर्ध्वगामीअधोगामीऊँचनीच
उपकारअपकारउदारअनुदार
उदयअस्तउत्तीर्णअनुत्तीर्ण
उधारनकदउत्थानपतन
उत्कर्षअपकर्षउत्तरदक्षिण
उद्यमीआलसीउर्वरऊसर
उत्तमअधमउपसर्गप्रत्यय
उदारकृपणउत्कृष्टनिकृष्ट
उपयोगदुरूपयोगउत्कर्षअपकर्ष
उत्साहनिरुसाहउद्यमीनिरुद्यम
उपयुक्तअनुपयुक्तउच्चनिम्र
उद्धतविनीतउदयाचलउस्ताचल
उत्तरायणदक्षिणायनउधारनकद

( ए, ऐ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
एड़ीचोटीएेतिहासिकअनैतिहासिक
एकताअनेकताएकत्रविकर्ण
एकअनेकऐसावैसा
एकलबहुलऐहिकपारलौकिक
ऐश्वर्यअनैश्वर्यएकाग्रचंचल
ऐक्यअनैक्य

( ओ, औ )

शब्दविलोम
ओजस्वीनिस्तेज
औपचारिकअनौपचारिक
औचित्यअनौचित्य
औपन्यासिकअनौपन्यासिक

(क)

शब्दविलोमशब्दविलोम
कलआजक्रमव्यक्तिक्रम
कनीयवरीयकार्यअकार्य
कठिनसरलक्रूरअक्रूर
कुकृतिसुकृत्यकलुषनिष्कलुष
कुख्यातविख्यातकनिष्ठज्येष्ठ
कपूतसपूतकृष्णशुक्ल
कुसुमवज्रकलंकनिष्कलंक
कदाचारसदाचारकर्कशसुशील
कसूरवारबेकसूरकटुमधुर
क्रियाप्रतिक्रियाकृतज्ञकृतघ्न
कड़वामीठाक्रुद्धशान्त
क्रयविक्रयकर्मनिष्कर्म
कीर्तिअपकीर्तिकुरूपसुरूप
करुणनिष्ठुरकायरनिडर
क्रूरअक्रूरकृत्रिमप्रकृत
कर्मण्यअकर्मण्यकोपकृपा
कठोरकोमलकृष्णशुक्ल
कनिष्ठज्येष्ठकपटीनिष्कपट
कुटिलसरलक्रोधक्षमा
कृपणदाताकर्मठअकर्ममण्य

( ख )

शब्दविलोमशब्दविलोम
खिलनामुरझानाखुशीदुख
खेदप्रसन्नताख्यातकुख्यात
खगोलभूगोलखुलाबन्द
खंडनमंडनखलसज्जन
खाद्यअखाद्यखीझनारीझना
खराखोटा

( ग )

शब्दविलोमशब्दविलोम
गोचरअगोचरगमनआगमन
गद्यपद्यग्राम्यशिष्ट
गम्भीरवाचालगृहीतत्यक्त
गणतन्त्रराजतन्त्रगृहीत्यागी
गेयअगेयगर्मीसर्दी
गीलासूखागहराछिछला
गुणदोषगरीबअमीर
गुप्तप्रकटगुरुशिष्य
ग्रस्तमुक्तग्राह्यत्याज्य
गगनपृथ्वीगरलसुधा
गृहस्थसंन्यासीगतआगत
गुणदोषगमनआगमन

( घ )

शब्दविलोम
घरबाहर
घृणाप्रेम
घातप्रतिघात
घरेलूबाहरी
घटनाबढ़ना
घनतरल

( च, छ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
चरअचरचाहअनचाह
चोरसाधुचिन्मयजड़
चलअचलचीरसाधु
चिरन्तननश्वरचेतनअचेतन
चढावउतारचंचलस्थिर
चतुरमूढ़चिरअचिर
छाँहधूपछलीनिश्छल
छूतअछूत

(ज, झ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
जीवनमरणजड़चेतन
जंगमस्थावरजटिलसरस
जयपराजयजन्ममृत्यु
ज्येष्ठकनिष्ठजागरणनिद्रा
ज्योतितमजलस्थल
जीवितमृतजातीयविजातीय
ज्वारभाटाजल्ददेर
ज्योतिर्मयतमोमयजागृतिसुषुप्ति
जोड़घटावजेयअजेय
जीतहारजवानीबुढ़ापा
जाग्रतसुषुप्तजाड़ागर्मी
जंगमस्थावरजातिकुजाति
झूठसचझोपड़ीमहल

( त, थ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
तुच्छमहानतापशीत
तमआलोकतीव्रमन्द
तुच्छमहान्तिमिरप्रकाश
तामसिकसात्त्विकतुकान्तअतुकान्त
तरलठोसतानाभरनी
तारीफशिकायततरुणवृद्ध
तृषातृप्तितृष्णावितृष्णा
तिक्तमधुरतीक्ष्णकुंठित
त्याज्यग्राह्यतुलअतुल
तृप्तअतृप्तथलचरजलचर
थोड़ाबहुतथोकफुटकर

( द )

शब्दविलोमशब्दविलोम
दिवारात्रिदेयअदेय
दीर्घकायकृशकायदूषितस्वच्छ
दुर्बलसबलदक्षिणवाम
दातायाचकदिनरात
देवदानवदुराचारीसदाचारी
दुष्टसज्जनदासस्वामी
दोषीनिर्दोषीदानीकंजूस
दुरुप्रयोगसदुप्रयोगदुर्जनसज्जन
दयालुनिर्दयदुर्दान्तशांत
दानवदेवदुर्गन्धसुगन्ध
दिनरातदीर्घकायकृशकाय
दातासूमदक्षिणवाम
दृढविचलितदुर्बलसबल
दूषितस्वच्छदुराशयसदाशय
देयअदेयदिवारात्रि
दृश्यअदृश्यदुःशीलसुशील
दोषगुण

( ध )

शब्दविलोमशब्दविलोम
धनीनिर्धनध्वंसनिर्माण
धर्मअधर्मधीरअधीर
धूपछाँवधनीनिर्धन
धरागगनधृष्टविनीत

(न)

शब्दविलोमशब्दविलोम
नूतनपुरातननकलीअसली
निर्माणविनाशनिकटदूर
निरक्षरसाक्षरन्यूनअधिक
निन्दास्तुतिनागरिकग्रामीण
निर्मलमलिननिरामिषसामिष
निर्लज्जसलज्जनिर्दोषसदोष
नगरग्रामनिर्दयसदय
निष्कामसकामनिन्द्यवन्द्य
नखशिखनिषिद्धविहित
निद्राजागरणनिराकारसाकार
निश्छलछलीनमक हरामनमक हलाल
निषेधविधिनिश्चेष्टसचेष्ट
नरनारीनैसर्गिककृत्रिम
नगदउधारनीरससरस
निर्गुणसगुननिर्जीवसजीव
न्यायअन्यायनामअनाम
निरर्थकसार्थकनेकबद
नैतिकअनैतिकनिराशाआशा
नयापुरानानित्यअनित्य
नश्वरशाश्वतनिर्दोषसदोष
निन्दास्तुतिनिरक्षरसाक्षर
निडरकायरनरकस्वर्ग
निर्धनधनीनकलअसल
नास्तिकआस्तिकनकरात्मकसकरात्मक
नेकीबदी

( प, फ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
पतिव्रताकुलटापापपुण्य
प्रलयसृष्टिपवित्रअपवित्र
प्रेमघृणाप्रश्नउत्तर
पूर्णअपूर्णपरतंत्रस्वतंत्र
प्रत्यक्षपरोक्षपूर्वअपूर्व
प्रातसायप्रकाशअंधकार
पण्डितमुर्खपक्षविपक्ष
प्रमुखसामान्यप्रारम्भिकअन्तिम
प्रशंसानिन्दापरार्थस्वार्थ
पुरस्कारदण्डपूर्ववर्तीपरवर्ती
परमार्थस्वार्थपुरुषकोमल
प्रधानगौणप्रवृत्तिनिवृत्ति
प्राचीननवीनप्राकृतिककृत्रिम
पुष्टअपुष्टपरिश्रमविश्राम
पूर्णताअपूर्णताप्रयोगअप्रयोग
पठितअपठितपाश्चात्यपौर्वात्य
प्रसादविषादपुण्यपाप
परमार्थस्वार्थपात्रकुपात्र
पतनउत्थानपरायाअपना
प्रज्ञमूढ़प्रशंसानिंदा
पानीआगपुरातननवीन
पूर्ववतनूतनवतपरार्थस्वार्थ
प्रजाराजापुरुषस्त्री
पराजयजयपताखोज
पवित्रअपवित्रप्रख्यातअख्यात
प्रतिकूलअनुकूलप्रलयसृष्टि
प्रकटगुप्तपालकसंहारक
पूर्वउत्तरपूर्णिमाअमावस्या
पूर्णअपूर्णपरकीयस्वकीय
पतनोन्मुखविकासोन्मुखप्रमुखगौण
प्राचीप्रतीचीफूटमेल
फायदानुकसानफलनिष्फल
फूलनामुरझाना

( ब, भ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
बाढ़सूखाबुराईभलाई
बन्धनमुक्तिबर्बरसभ्य
बाह्यअभ्यन्तरबहिरंगअन्तरंग
बलवान्बलहीनबढ़ियाघटिया
बैरप्रीतिबदनेक
बद्धमुक्तबाढ़ग्रस्तसूखाग्रस्त
बुराअच्छाभूतभविष्य
भोगीयोगीभौतिकआध्यात्मिक
भद्रअभद्रभावअभाव
भयनिर्भयभूगोलखगोल
भूलोकद्युलोकभेदअभेद
भोग्यअभोग्यभलाबुरा
भिखारीदाताभारीहल्का

(म)

शब्दविलोमशब्दविलोम
मानवतादानवतामृदुलकठोर
मानवदानवमुखपृष्ठ
मिलनविरहमृतजीवित
मुनाफानुकसानमहात्मादुरात्मा
मानअपमानमित्रशत्रु
मधुरकटुमिथ्यासत्य
मौखिकलिखितमोक्षबंधन
मंगलअमंगलमितव्ययअपव्यय
मूकवाचालमसृणअमानवीय
मीठाकड़ुवामृदुलरुक्ष
मालिकनौकरमलिननिर्मल
मनुजदनुजमर्त्यअमर
मातापितामानकअमानक
मूकवाचालमरणजीवन
मेहनतीआलसी

(य, र, ल)

शब्दविलोमशब्दविलोम
यशअपयशयोगवियोग
योगीभोगीयथार्थकल्पित
राजतन्त्रजनतन्त्ररतविरत
रागीविरागीरचनाध्वंस
रक्षकभक्षकराजारंक
रागद्वेषरूपवान्कुरूप
रिक्तपूर्णरात्रिदिवस
रातदिनरामरावण
रंगीनबेरंगरुग्णस्वस्थ
लघुगुरुलौकिकअलौकिक
लिप्तअलिप्तलुप्तव्यक्त
लायकनालायकलाभहानि
लिखितअलिखितलेनदेन

(व)

शब्दविलोमशब्दविलोम
विधवासधवाविजयपराजय
वसंतपतझरविरोधसमर्थन
विशुद्धदूषितविषमसम
विद्वानमूर्खविवादनिर्विवाद
विशिष्टसाधारणविस्तृतसंक्षिप्त
विशेषसामान्यबहिष्कारस्वीकार
वृद्धिह्रासविमुखसम्मुख
वैतनिकअवैतनिकविशालकायक्षीणकाय
वीरकायरवृहतलघु
व्यस्तअव्यस्तव्यवहारिकअव्यावहारिक
विपत्तिसम्पत्तिवृष्टिअनावृष्टि
वक्रसरलविशिष्टसामान्य
वियोगमिलनविधिनिषेध
वरदानअभिशापविपन्नसम्पन्न
विस्तारसंक्षेपवृद्धतरुण
वादीप्रतिवादीविकासह्रास
विरहमिलनविषअमृत
विरतनिरतविकीर्णसंकीर्ण
वैमनस्यसौमनस्यव्यस्तअकर्मण्य
विक्रयक्रयविधवासधवा
व्याससमासविश्लेषणसंश्लेषण
विसर्जनअहानवैतनिकअवैतनिक
विजयपराजयवनमरु
विश्वासअविश्वासव्यर्थअव्यर्थ
विनीतउद्धतविपदसम्पद
विशिष्ठसाधारणव्ययआय
विस्तृतसंक्षिप्तविख्यातकुख्यात
विषादआहदवन्यपालित
विकर्षआकर्षवियोगसंयोग
विशेषसामान्यवक्रऋजु
विनाशनिर्माणविशालकायलघुकाय
विसर्जनसर्जन

(स)

शब्दविलोमशब्दविलोम
सौभाग्यदुर्भाग्यसाक्षरनिरक्षर
साधुअसाधुसुजनदुर्जन
सुपुत्रकुपुत्रसुमतिकुमति
सरसनीरससचझूठ
साकारनिराकारसजीवनिर्जीव
सुरअसुरसंक्षेपविस्तार
सरसनीरससौभाग्यदुर्भाग्य
सुगंधदुर्गन्धसगुणनिर्गुण
सक्रियनिष्क्रयसफलअसफल
सज्जनदुर्जनसंतोषअसंतोष
सावधानअसावधानसबलनिर्बल
संधिविच्छेदस्वस्थअस्वस्थ
सुखदुःखसरलकठिन
सुन्दरअसुंदरस्वदेशविदेश
शिक्षितअशिक्षितसंजीवनिर्जीव
सदाचारदुराचारसमविषम
सफलविफलसजलनिर्जल
स्वजातिविजातिसम्मुखविमुख
सार्थकनिरर्थकसकर्मनिष्कर्म
सुकर्मकुकर्मसगुणनिर्गुण
सबलदुर्बलसनाथअनाथ
सहयोगीप्रतियोगीस्वतन्त्रापरतन्त्रा
संयोगवियोगसम्मानअपमान
सकामनिष्कामसाकारनिराकार
सुलभदुर्लभसुपथकुपथ
स्तुतिनिन्दस्मरणविस्मरण
सशंकनिश्शंकसन्तोषअसन्तोष
सुधागर्लसंकल्पविकल्प
संन्यासीगृहस्थस्वधर्मविधर्म
समष्टिव्यष्टिसंघटनविघटन
समूलनिर्मलसत्कर्मदुष्कर्म
सुमतिकुमतिसंकीर्णिविस्तीर्ण
सदाशयदुराशयसमासव्यास
स्वल्पायुचिरायुसुसंसगतिकुसंगति
सुपरिणामदुष्परिणामसखाशत्रु
सौम्यअसौम्यसुगमदुर्गम
सुशीलदुःशीलस्थूलसूक्ष्म
स्वामीसेवकसृष्टिप्रलय
सन्धिविग्रहस्थिरचंचल
सबाधनिर्बाधसत्कारतिरस्कार
स्वार्थनिस्वार्थसापेक्षनिरपेक्ष
सक्षमअक्षमसादरनिरादर
सलज्जनिर्लज्जसदयनिर्दय
सुलभदुर्लभसंकोचअसंकोच
सभ्यअसभ्यसुदूरअदूर
सभयनिर्भयसामान्यविशिष्ट
सुकालअकालसविकारनिर्विकार
सुबहशामस्वप्नजागरण
स्मरणविस्मरणसंगतअसंगत
स्वदेशीपरदेशीसुभगदुभग
समाजव्यक्तिसंगनिःसंग
स्वकीयापरकीयासामान्यविशिष्ट

( श, ह, क्ष, ज्ञ )

शब्दविलोमशब्दविलोम
शूरकायरशयनजागरण
शीतउष्णशुभअशुभ
शुष्कआर्द्रशकुनअपशकुन
शुक्लकृष्णश्र्वेतश्याम
शासकशासितशयनजागरण
श्रव्यदृश्यशोषकपोषक
श्लीलअश्लीलशान्तिक्रान्ति
शत्रुमित्रश्रीगणेशइतिश्री
श्रद्धाघृणाश्यामागौरी
स्वर्गनरकस्वीकृतअस्वीकृत
स्वदेशविदेशस्वाधीनपराधीन
स्तुतिनिंदाशुक्लकृष्ण
शिवअशिवश्वेतश्याम
शरणअशरणशासकशासित
षंडमर्दषंडत्वपुंसत्व
ह्स्वदीर्घहितअहित
हर्षशोकहिंसाअहिंसा
हँसनारोनाहासरुदन
क्षरअक्षरक्षम्यअक्षम्य
क्षुद्रविशालक्षणिकशाश्वत
क्षमाक्रोधक्षुद्रमहत
क्षमादण्डज्ञानअज्ञान

Vilom Shabd in Hindi Video

Credit: STUDY 91

इन्हे भी पढ़े:

FAQs

 • विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं?

  विलोम का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है उस शब्द को विलोम शब्द कहते हैं अथार्त एक – दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इसे विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं|

 • निर्माण का विलोम शब्द क्या है?

  निर्माण का विलोम शब्द – ध्वंश, नाश

 • उपलब्ध का विलोम शब्द क्या है?

  उपलब्ध का विलोम शब्द अनुपलब्ध होता है ।

 • सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा?

  सर्वज्ञ शब्द का उचित विलोम है- अल्पज्ञ

2 thoughts on “Vilom Shabd in Hindi – विलोम शब्द किसे कहते हैं?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *